Cookies & GDPR

Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Oznámenie“) vypracovala spoločnosť KODYS SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Sliačska 2, 831 02 Bratislava, IČO: 31 387 454, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8247/B (ďalej len „Spoločnosť“) za účelom poskytnutia stručných, transparentných, zrozumiteľných a ľahko dostupných informácii ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov.

1. Všeobecný úvod

Toto Oznámenie je vypracované v súlade s čl. 13 a čl. 14 GDPR, § 19 a § 20 Zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vzhľadom na to, že Spoločnosť je prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, dovoľuje si Vám poskytnúť všetky nevyhnutné informácie ohľadne tohto spracúvania.

Spoločnosť je zároveň prevádzkovateľom webového portálu https://www.kodys.sk, na ktorom používa súbory cookies. Niektoré súbory cookies môžu, okrem iných funkcií, získavať aj Vaše osobné údaje. V takýchto prípadoch je Spoločnosť zároveň prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR, resp. § 5 písm. o) Zákona. Viac informácii o súboroch cookies je dostupných tu.

Spoločnosť zároveň v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov navrhla a implementovala štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov vrátane primeraných technických a organizačných opatrení s cieľom zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti Vašich osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s týmto Oznámením alebo spracúvaním Vašich osobných údajov alebo v súvislosti s uplatnením Vašich práv v zmysle GDPR a Zákona, môžete kedykoľvek kontaktovať Spoločnosť:

a) poštou na adresu: KODYS SLOVENSKO, s.r.o., Sliačska 2, 831 02 Bratislava;

b) e-mailom na e-mailovú adresu: info@kodys.sk;

c) telefonicky: +421 2 4342 3844.

2. Definície použitých pojmov

V zmysle zásady transparentnosti a zrozumiteľnosti Spoločnosť na účely poskytovania informácii v rámci tohto Oznámenia používa nasledovné pojmy:

• Dotknutá osoba ste Vy, ak Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje spôsobom uvedeným v tomto Oznámení;

• GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

• Portál je webový portál https://www.kodys.sk, vrátane všetkých subdomén, podstránok a súčastí;

• Zákon je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov;

3. Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť nižšie uvádza prehľad jednotlivých spracovateľských činností, ako aj spracúvané osobné údaje, účel spracúvania, právny základ spracúvania, dobu uchovávania a ďalšie informácie.

Spracúvané osobné údaje

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov

Zákonná alebo zmluvná požiadavka a možné následky neposkytnutia osobných údajov

Osobné údaje nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej komunikácie, najmä meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt a obsah komunikácie.

Takáto komunikácia môže prebiehať online (email, kontaktný formulár, atď.) alebo prostredníctvom poštovej zásielky.

Zabezpečenie komunikácie (odoslanie, prevzatie a evidencia fyzickej a elektronickej pošty) medzi Spoločnosťou a Dotknutou osobou.

Oprávnený záujem Spoločnosti.

Oprávneným záujmom Spoločnosti je efektívne a bezproblémové zabezpečenie komunikácie s Dotknutou osobou.

Po dobu 3 rokoch od poslednej elektronickej komunikácie medzi Spoločnosťou a Dotknutou osobu.

Po dobu 10 rokov odo dňa prijatia alebo odoslania fyzickej pošty.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Dotknutá osoba môže uplatniť u Spoločnosti svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR a § 27 Zákona.

Osobné údaje nevyhnutné na vedenie zoznamu subjektov (black list), s ktorými Spoločnosť nechce uzatvoriť zmluvný vzťah, najmä meno a priezvisko.

Vedenie zoznamu subjektov (black list), s ktorými Spoločnosť nechce uzatvoriť zmluvný vzťah

Oprávnený záujem Spoločnosti.

Oprávneným záujmom Spoločnosti je ochrana jej podnikania voči subjektom, ktoré porušili svoje zmluvné povinnosti z dôvodu čoho s nimi Spoločnosť nechce uzatvárať ďalší zmluvný vzťah.

Po dobu 10 rokov odo dňa zaradenia subjektu na zoznam subjektov (black list), s ktorými Spoločnosť nechce uzatvoriť zmluvný vzťah.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávnených záujmov z dôvodu, že vykonala test zlučiteľnosti účelov, pričom pôvodný účel, na ktorý spracúvala osobné údaje je zlučiteľný s týmto účelom.

Osobné údaje nachádzajúce sa v dokumentácii, ktorá je súčasťou registratúry, najmä titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.

Správa registratúry.

Zákonná povinnosť Spoločnosti.

Spoločnosť si plní zákonné povinnosti v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení neskorších predpisov.

Po dobu 10 rokov odo dňa zaradenia dokumentu do registratúry.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Neposkytnutie osobných údajov má za následok porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Osobné údaje nevyhnutné na uplatňovanie a vymáhanie práv Spoločnosti, najmä meno, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia a ostatné osobné údaje spracúvané v rámci jednotlivých konaní.

 

Tieto práva môže Spoločnosť uplatňovať súdnou aj mimosúdnou cestou.

Uplatňovanie nárokov Spoločnosti prostredníctvom súdov, rozhodcovských súdov, exekútorských úradov, advokátskych kancelárií notárskych úradov a pod.

Zákonná povinnosť Spoločnosti.

Zákonná povinnosť spočíva v identifikácií Dotknutej osoby a nároku Spoločnosti pri uplatňovaní a vymáhaní práv.

Táto povinnosť vyplýva najmä zo zákona č. 160/2015 Z. z., zákona č. 233/1995 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb., zákona č. 513/1991 Zb., zákona č. 301/2005 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov.

Oprávnený záujem Spoločnosti.

 

V prípade, ak neexistuje zákonná povinnosť na spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, avšak tieto osobné údaje sú nevyhnutné na uplatnenie alebo vymáhanie práv Spoločnosti, Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu.

Oprávneným záujmom Spoločnosti je uplatnenie práv a ich následné vymáhanie.

Po dobu trvania premlčacej alebo prekluzívnej lehoty alebo po dobu 10 rokov od právoplatného skončenia konania.

Spoločnosť spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe jej zákonnej povinnosti.

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Spoločnosť si nemôže splniť svoje zákonné povinnosti a tým pádom sú obmedzené jej práva pri uplatňovaní nárokov.

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávnených záujmov z dôvodu, že vykonala test zlučiteľnosti účelov, pričom pôvodný účel, na ktorý spracúvala osobné údaje je zlučiteľný s účelom, ktorým je uplatňovanie nárokov.

Osobné údaje nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu, zabezpečenie komunikácie medzi zmluvnými stranami a riadne plnenie zmluvných povinností, najmä meno, priezvisko, email, telefonický kontakt, pracovná pozícia a podpis.

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, ktorá vystupuje ako zastupujúca či kontaktná osoba druhej zmluvnej strany (napr. štatutár, člen štatutárneho orgánu, prokurista, splnomocnenec, kontaktná osoba, atď.)

Uzatvorenie zmluvného vzťahu, zabezpečenie komunikácie medzi zmluvnými stranami a riadne plnenie zmluvných povinností.

Oprávnený záujem Spoločnosti.

Oprávneným záujmom Spoločnosti je uzatvorenie zmluvného vzťahu, zabezpečenie plnenia jej zmluvných povinností vyplývajúcich z predmetného zmluvného vzťahu a zabezpečenie komunikácie medzi zmluvnými stranami.

Po dobu premlčacej lehoty alebo prekluzívnej lehoty vzťahujúcej sa na nároky Spoločnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Dotknutá osoba môže uplatniť u Spoločnosti svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR a § 27 Zákona.

V prípade, ak zamestnávateľ Dotknutej osoby uvádza jej osobné údaje v rámci zmluvného vzťahu, aplikuje sa § 78 ods. 3 Zákona, v zmysle ktorého zamestnávateľ môže poskytovať takéto údaje.

Osobné údaje nevyhnutné na kontaktovanie druhej zmluvnej strany, ktorou je Dotknutá osoba, najmä meno, priezvisko, email, telefonický kontakt a podpis.

Uzatvorenie zmluvného vzťahu, zabezpečenie komunikácie medzi zmluvnými stranami a riadne plnenie zmluvných povinností.

Predzmluvné rokovanie a zmluvná povinnosť Spoločnosti.

Zmluvná povinnosť vyplýva zo Zmluvy uzatvorenej s Dotknutou osobou.

Po dobu premlčacej lehoty alebo prekluzívnej lehoty vzťahujúcej sa na nároky Spoločnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Spoločnosť nemôže s Dotknutou osobu uzatvoriť zmluvný vzťah.

Osobné údaje nevyhnutné na zasielanie newslettru, najmä e-mail, meno a priezvisko.

Zasielanie všeobecných reklamných oznámení o aktivitách, produktoch a službách Spoločnosti Dotknutým osobám, ktoré o to požiadali.

Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Neudelenie súhlasu má za následok, že obchodné ponuky o produktoch a službách nebudú zasielané. 

Osobné údaje nevyhnutné na zasielanie newslettru, najmä e-mail, meno a priezvisko.

Zasielanie reklamných oznámení o produktoch a službách Spoločnosti Dotknutým osobám, s ktorými má Spoločnosť predchádzajúci obchodný vzťah.

Oprávnený záujem Spoločnosti.

Oprávneným záujmom Spoločnosti je propagácia tovaru a služieb Spoločnosti.

Po dobu 3 rokov od uzavretia posledného obchodného vzťahu.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zrušiť zasielanie newsletterov.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel na základe zákonnej výnimky v zmysle § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje nevyhnutné na uplatnenie práv Dotknutej osoby, najmä meno, priezvisko, email, telefonický kontakt, predmetné osobné údaje, uplatňované právo a ďalšie informácie.

Uplatňovanie práv Dotknutých osôb prostredníctvom žiadosti.

Zákonná povinnosť Spoločnosti.

Zákonná povinnosť spočíva v umožnení Dotknutej osobe uplatniť si svoje práva prostredníctvom žiadosti a následne sa žiadosťou zaoberať.

Po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť Dotknutej osoby vybavená.

Spoločnosť spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe jej zákonnej povinnosti.

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Spoločnosť si nemôže splniť svoje zákonné povinnosti a tým pádom nemôže vybaviť žiadosť Dotknutej osoby.

Osobné údaje nevyhnutné na uchovávanie informácii o neúspešných uchádzačov o zamestnanie, resp. potencionálnych uchádzačov o zamestnanie, najmä meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise.

Uchovávanie osobných údajov neúspešných uchádzačov o zamestnanie, resp. potencionálnych uchádzačov o zamestnanie za účelom možnosti ich kontaktovania v budúcnosti v prípade novej pracovnej pozície.

Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Neudelenie súhlasu má za následok, že Spoločnosť automaticky vymaže osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, resp. neuchová osobné údaje potencionálnych uchádzačov o zamestnanie.

Osobné údaje nevyhnutné na výberový proces zamestnanca, najmä meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise.

Komunikácia s uchádzačmi o prácu u Spoločnosti a výber úspešných a neúspešných uchádzačov o zamestnanie.

Predzmluvné rokovanie a zmluvná povinnosť Spoločnosti.

Predzmluvným rokovaním je výberový proces uchádzača o zamestnanie.

Po dobu výberového procesu, resp. do uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že uchádzač o zamestnanie sa nebude môcť zúčastniť výberového procesu.

Osobné údaje nevyhnutné na vedenie účtovnej agendy a daňovej agendy, najmä meno, priezvisko, email a telefonický kontakt a iné údaje uvedené na faktúre.

Vedenie účtovnej a daňovej agendy.

Zákonná povinnosť Spoločnosti.

Spoločnosť si plní zákonné povinnosti vyplývajúce najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z., zákona č. 222/2004 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb., zákona č. 311/2001 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 582/2004 Z. z., zákona č. 283/2002 Z. z. a zákona č. 563/2009 Z. z.

Po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa osobné údaje prvý krát spracúvali.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Neposkytnutie osobných údajov má za následok porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Osobné údaje spracúvané prostredníctvom súborov cookies.

Viac informácii je dostupných tu.

Viac informácii je dostupných tu.


 

4. Práva Dotknutých osôb

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám, ako Dotknutej osobe, vznikajú nižšie uvedené práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť u Spoločnosti vo forme žiadosti. Spoločnosť je v takomto prípade povinná poskytnúť Dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca. Spoločnosť môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takomto prípade informuje Dotknutú osobu o každom takomto predĺžení do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

• Právo na prístup (čl. 15 GDPR alebo § 21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie, či Spoločnosť spracúva jej osobné údaje, pričom v prípade, ak áno, tak má právo získať k týmto osobným údajom prístup. Dotknutá osoba má zároveň právo na poskytnutie všetkých informácii v rámci tohto Oznámenia, pričom Spoločnosť toto Oznámenie pravidelne aktualizuje.

• Právo na opravu (čl. 16 GDPR alebo § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva a to bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

• Právo na vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR alebo § 23 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva a to bez zbytočného odkladu. Právo na výmaz avšak nie je absolútne a je potrebné, aby bol splnený aspoň niektorý z dôvodov v zmysle čl. 17 ods. 1 GDPR a § 23 ods. 2 Zákona, resp. Spoločnosť nie je povinná vymazať takéto osobné údaje v prípadoch uvedených v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR a § 23 ods. 4 Zákona.

• Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR alebo § 24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie jej osobných údajov za podmienok uvedených v zmysle čl. 18 GDPR a § 24 Zákona.

• Právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR alebo § 26 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak poskytla svojej osobné údaje na základe súhlasu a tieto osobné údaje spracúva Spoločnosť automatizovanými prostriedkami.

• Právo namietať (čl. 21 GDPR alebo § 27 Zákona)

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva, ak sa takéto spracúvanie vykonáva na právnom základe splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na oprávnené účely Spoločnosti alebo tretích strán vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch. Dotknutá osoba má taktiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

• Právo v súvislosti s automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania (čl. 22 GDPR alebo § 28 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovanie a ktoré má účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

• Právo podať návrh na začatie konania (§ 100 Zákona)

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 Zákona dozornému orgánu, ak sa domnieva, že Spoločnosť spracúva jej osobné údaje v rozpore s GDPR alebo Zákonom. Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácii je dostupných na webovom portáli Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

• Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 GDPR alebo § 14 Zákona)

Ak sa spracúvajú osobné údaje na právnom základe súhlasu Dotknutej osoby, tak má Dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu: info@kodys.sk

5. Zdroje získavania osobných údajov

Spoločnosť primárne získava osobné údaje priamo od Dotknutých osôb. V niektorých prípadoch avšak Dotknuté osoby priamo nevystupujú v kontakte so Spoločnosťou a v takomto prípade Spoločnosť získava osobné údaje z iných zdrojov, ktorými sú:

• verejne dostupné zdroje, v rámci ktorých je uvedených osobný údaj Dotknutej osoby;

• iná osoba, ktorá poskytuje Spoločnosti osobné údaje Dotknutej osoby – v takomto prípade je poskytujúca osoba povinná disponovať súhlasom Dotknutej osoby v zmysle § 78 ods. 6 Zákona;

6. Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť môže poskytnúť osobné údaje Dotknutých osôb aj ďalším fyzickým alebo právnickým osobám, orgánom verejnej moci alebo medzinárodným organizáciám.

Spoločnosť v prípade poskytovania osobných údajov Dotknutých osôb zabezpečuje najvyššiu možnú mieru ochrany osobných údajov, pričom v prípade poskytovania osobných údajov svojim sprostredkovateľom alebo spoločnému prevádzkovateľovi má uzatvorený zmluvný vzťah v zmysle čl. 26 alebo čl. 28 GDPR, resp. § 33 alebo § 34 Zákona.

Spoločnosť poskytuje osobné údaje Dotknutých osôb nasledovným kategóriám príjemcov alebo orgánom verejnej moci:

• kontrolujúce alebo kontrolované subjekty a ostatné subjekty v horizontálnej alebo vertikálnej hierarchii organizačnej štruktúry Spoločnosti;

• obchodní partneri;

• právni, daňoví, účtovní, IT a iní poradcovia;

• orgány verejnej moci.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Okrem ustanovenej doby uchovávania pre jednotlivé osobné údaje v zmysle bodu 3 tohto Oznámenia, môže Spoločnosť uchovávať osobné údaje Dotknutých osôb aj po dlhšiu dobu a to v prípade, ak je nevyhnutné uchovávať osobné údaje aj po dlhšiu ako ustanovenú dobu z dôvodu oprávnených záujmov Spoločnosti alebo z dôvodu zmeny v jej zákonných povinnostiach.

8. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Spoločnosť môže prenášať osobné údaje Dotknutých osôb do iných tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. V prípade prípadného prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa Spoločnosť vždy zaväzuje zabezpečiť dostatočnú mieru ochrany osobných údajov Dotknutých osôb.

Spoločnosť neprenáša osobné údaje do iných tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Spoločnosť nevyužíva pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.