Dodacie a platobné podmienky

 

DODACIE PODMIENKY

Predávajúci / Poskytovateľ dodá Tovar a/alebo Službu Kupujúcemu / Objednávateľovi na mieste, v čase a spôsobom uvedeným vo VOP, so zohľadnením podmienok prepravných spoločností, ktorých služby Predávajúci / Poskytovateľ využíva.

Dodacie podmienky pre Tovar

Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu na adrese, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári ako miesto doručenia alebo v sídle Predávajúceho (za predpokladu, že Kupujúci zvolí spôsob zaplatenia kúpnej ceny v hotovosti pri osobnom odbere).

 Ak sa Tovar nachádza na sklade u Predávajúceho, alebo u tretej osoby (ktorá je výrobcom alebo distribútorom Tovaru), s ktorou má Predávajúci uzatvorenú zmluvu, Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu spravidla do 7 (siedmich) Pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny Kupujúcim na základe faktúry vystavenej Predávajúcim alebo odo dňa odoslania záväznej akceptácie Objednávky Predávajúcim (za predpokladu, že Kupujúci zvolí spôsob zaplatenia kúpnej ceny na dobierku alebo v hotovosti pri osobnom odbere v sídle Predávajúceho). Kupujúci berie na vedomie, že táto lehota nie je pre Predávajúceho záväzná a môže byť predĺžená z dôvodov na strane Predávajúceho (najmä v prípade, ak sa Tovar nenachádza na sklade Predávajúceho alebo u tretej osoby, ktorá je výrobcom alebo distribútorom Tovaru, s ktorou má Predávajúci uzatvorený zmluvný vzťah). Predĺženie lehoty dodania sa nepovažuje za porušenie povinnosti na strane Predávajúceho v zmysle  VOP. Ak dôjde k predĺženiu lehoty dodania, Predávajúci je v rámci pôvodnej lehoty na dodanie Tovaru povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho, a to e-mailom. V prípade predĺženia lehoty dodania je Kupujúci oprávnený stornovať Objednávku do 7 (siedmich) Pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o predĺžení lehoty, a to e-mailom; ak Kupujúci nevykoná storno Objednávky v tejto lehote, právo na stornovanie Objednávky zaniká. Ak Kupujúci zaplatil kúpnu cenu za Tovar a následne vykoná storno Objednávky za podmienok uvedených v tomto bode VOP, Predávajúci vráti kúpnu cenu Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, a to na bankový účet Kupujúceho.

Ak si Kupujúci zvolí spôsob platby kúpnej ceny na dobierku, Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti, ktorej služby Predávajúci využíva.

 Ak si Kupujúci zvolí spôsob platby kúpnej ceny v hotovosti pri osobnom odbere, Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu v sídle Predávajúceho (t.j. na adrese, ktorá je registrovaná ako sídlo Predávajúceho v príslušnom obchodnom registri), a to v Pracovných dňoch od pondelka do piatka, v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.

Predávajúci nezodpovedá za:

  -  oneskorené dodanie Tovaru, zapríčinené prepravnou spoločnosťou,

  -  poškodenie Tovaru zapríčinené prepravnou spoločnosťou,

  -  oneskorené dodanie Tovaru zapríčinené nesprávne / neúplne uvedenou adresou pre doručenie Tovaru v Objednávke,

  -  nedodanie Tovaru, ktoré bolo zapríčinené v dôsledku udalostí, ktoré nebolo možné predvídať podľa bodu 10.3 VOP.

Dodacie podmienky pre Službu

Ak Kupujúci vykoná spolu s Objednávkou Tovaru aj Objednávku Služby inštalácia a konfigurácia Tovaru, Predávajúci dodá túto službu spolu s Tovarom, t. j. Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar, ktorý je nainštalovaný a nakonfigurovaný.

Ak Objednávateľ vykoná Objednávku Služby inštalácia a konfigurácia Tovaru dodatočne, po Objednávke Tovaru alebo doručení Tovaru Objednávateľovi, Poskytovateľ dodá túto službu v lehote dojednanej s Objednávateľom písomne (postačí e-mailom), ktorá nesmie byť kratšia ako 5 (päť) Pracovných dní a ktorá začína plynúť od doručenia Tovaru Poskytovateľovi; náklady Objednávateľa na doručenie Tovaru Poskytovateľovi pre účely dodania Služby inštalácia a konfigurácia Tovaru (za predpokladu, že vzniknú) znáša výlučne Objednávateľ. Poskytovateľ dodá Službu inštalácia a konfigurácia Tovaru v sídle Poskytovateľa, ak sa Strany nedohodnú inak.

Poskytovateľ doručí Objednávateľovi nainštalovaný a nakonfigurovaný Tovar, a to najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní od uplynutia lehoty pre dodanie Služby inštalácia a konfigurácia Tovaru podľa bodu 6.3.2 VOP (ak sa Strany nedohodnú inak), a to osobne v sídle Poskytovateľa alebo v lehote 3 (troch) Pracovných dní odošle nainštalovaný a nakonfigurovaný Tovar prepravnou spoločnosťou, ktorej služby Poskytovateľ využíva. Pre náklady na prepravu nainštalovaného a nakonfigurovaného Tovaru sa primerane aplikuje bod 5.1 VOP

Pri Objednávke Servisných služieb, Predávajúci / Poskytovateľ dodá Servisné služby v sídle Predávajúceho / Poskytovateľa, a to do 5 (piatich) Pracovných dní od doručenia Tovaru Predávajúcemu / Poskytovateľovi alebo v Pracovný deň nasledujúci po doručení Tovaru Predávajúcemu / Poskytovateľovi, v závislosti od typu a výberu konkrétnej Servisnej služby; náklady Kupujúceho / Objednávateľa na doručenie Tovaru Predávajúcemu / Poskytovateľovi pre účely dodania Servisných služieb (za predpokladu, že vzniknú) znáša výlučne Kupujúci / Objednávateľ. Predávajúci / Poskytovateľ dodá Servisné služby v lehotách podľa tohto bodu VOP len za predpokladu, že kúpna cena za Servisné služby bola zaplatená. Predávajúci / Poskytovateľ dodá Kupujúcemu / Objednávateľovi opravený alebo vymenený Tovar (v závislosti od typu konkrétnej Servisnej služby), a to najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní od uplynutia lehoty pre dodanie Servisnej služby podľa tohto bodu VOP (ak sa Strany nedohodnú inak), a to osobne v sídle Predávajúceho / Poskytovateľa alebo opravený alebo vymenený Tovar (v závislosti od typu konkrétnej Servisnej služby) v lehote 3 (troch) Pracovných dní odošle prepravnou spoločnosťou, ktorej služby Predávajúci / Poskytovateľ využíva. Pre náklady na prepravu opraveného alebo vymeneného Tovaru sa primerane aplikuje bod 5.1 VOP.

V prípade, ak kúpna cena za konkrétnu Službu nie je Kupujúcim / Objednávateľom zaplatená riadne a včas (a zaplatenie je podľa tohto článku VOP podmienkou realizácie Služby), začína sa lehota pre dodanie Služby Predávajúcim / Poskytovateľom počítať od 5. dňa po pripísaní sumy celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho / Poskytovateľa.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru a Služby (ak bola zakúpená pri Objednávke spolu s Tovarom) v sume uvedenej na Webovej stránke (na Webovej stránke je uvedená kúpna cena Tovaru a Služby s aj bez DPH). Pri Objednávke Tovaru a Služby (ak bola zakúpená pri Objednávke spolu s Tovarom) v sume do 100,00 EUR (sto eur), vrátane, s miestom doručenia na adresu uvedenú Kupujúcim, je Kupujúci povinný zaplatiť náklady na prepravu; o sume nákladov na prepravu je Kupujúci informovaný v rámci objednávkového procesu, pri vyplnení objednávkového formulára. Pri Objednávke Tovaru a Služby (ak bola zakúpená pri Objednávke spolu s Tovarom) v sume nad 100,00 EUR (sto eur), s miestom doručenia na adresu uvedenú Kupujúcim, je preprava zdarma.

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a náklady na prepravu (za predpokladu, že náklady na prepravu sú Kupujúcemu účtované):

- bankovým prevodom na účet Predávajúceho, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim,

- na dobierku, a to platobnou kartou alebo v hotovosti pri prevzatí Tovaru a Služby (ak bola zakúpená pri Objednávke spolu s Tovarom) na adrese uvedenej Kupujúcim ako miesto doručenia,

- v hotovosti pri osobnom odbere Tovaru a Služby (ak bola zakúpená pri Objednávke spolu s Tovarom) v sídle Predávajúceho.

Kúpna cena za Tovar a Službu (ak bola zakúpená pri Objednávke spolu s Tovarom) je splatná:

- v lehote splatnosti faktúry vystavenej Predávajúcim v prípade, ak si Kupujúci zvolí spôsob zaplatenia kúpnej ceny bankovým prevodom na účet Predávajúceho; lehota splatnosti faktúry je 7 (sedem) dní,

- pri prevzatí Tovaru a Služby (ak bola zakúpená pri Objednávke spolu s Tovarom) v prípade, ak si Kupujúci zvolí spôsob zaplatenia kúpnej ceny na dobierku platobnou kartou alebo v hotovosti pri prevzatí Tovaru na mieste doručenia alebo v hotovosti pri osobnom odbere Tovaru v sídle Predávajúceho

Ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo na dobierku platobnou kartou, kúpna cena sa považuje za zaplatenú pripísaním sumy na bankový účet Predávajúceho.

Ustanovenia bodu 5.1 až 5.4 týchto VOP sa aplikujú aj na odmenu za dodanie Služby, ktorá je predmetom samostatnej Objednávky vykonanej dodatočne, t.j. po Objednávke Tovaru alebo doručení Tovaru Objednávateľovi. V prípade Servisných služieb, ktoré sú predmetom samostatnej Objednávky vykonanej dodatočne, t.j. po Objednávke Tovaru alebo doručení Tovaru Objednávateľovi, je platba na dobierku vylúčená.