Reklamácie a vrátenie

 

1. Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar v množstve, v kvalite a za podmienok podľa Kúpnej zmluvy a VOP. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar pri jeho prevzatí.

2. Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku na dodaný Tovar; dĺžka záručnej doby závisí od konkrétneho Tovaru a je uvedená na Webovej stránke pri špecifikácii konkrétneho Tovaru. Záruka sa vzťahuje len na skryté vady.

3. Kupujúci uplatní vady Tovaru písomne (postačuje e-mailom) alebo osobne v sídle Predávajúceho. Ak Kupujúci uplatní vady Tovaru písomne, v reklamácii uvedie opis vady a sériové číslo Tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie je Kupujúci povinný odoslať Tovar Predávajúcemu, a to najneskôr do 7 (siedmich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie písomne (postačuje e-mailom), a to v deň doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu.

4. Ak Kupujúci uplatní vady Tovaru osobne, v sídle Predávajúceho, je pri osobnom uplatnení vady Tovaru povinný uviesť opis vady, sériové číslo Tovaru a odovzdať Tovar Predávajúcemu. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie písomne (postačuje e-mailom), a to bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie Kupujúcim. Na základe žiadosti Kupujúceho, Predávajúci vytlačí potvrdenie o prijatí reklamácie a odovzdá ho Kupujúcemu.

5. Bez ohľadu na ustanovenia VOP, Kúpnej zmluvy alebo inej dohody medzi Stranami, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností Tovaru, ktoré vzniklo neodborným skladovaním, nesprávnym, neodborným alebo nevhodným použitím Tovaru alebo nesprávnou, neodbornou alebo nevhodnou manipuláciou Kupujúceho alebo tretej osoby, vrátane zásahov vyššej moci. Záruka sa takisto nevzťahuje na nároky z vád Tovaru, ktoré Kupujúci neuplatní u Predávajúceho včas, t. j. po dobu plynutia záručnej doby a riadne, t. j. spôsobom uvedeným v bodoch 3 a 4.

6. Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania, a to odovzdaním opraveného Tovaru Kupujúcemu, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Tovaru alebo odôvodnením zamietnutím reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje výlučne Predávajúci. Predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie a tento doručí Kupujúcemu najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu.

7. Aplikácia bodov 1 až 6 na Služby je vylúčená