Oznámenie o spracúvaní súborov cookies

Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Oznámenie“) vypracovala spoločnosť KODYS SLOVENSKO, s,r.o., so sídlom Sliačska 2, 831 02 Bratislava, IČO: 31 387 454, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8247/B (ďalej len „Spoločnosť“) za účelom poskytnutia stručných, transparentných, zrozumiteľných a ľahko dostupných informácii ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov.

1. VŠEOBECNÝ ÚVOD

Toto Oznámenie je vypracované v súlade s čl. 13, § 19 Zákona, Zákonom o elektronických komunikáciách a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spoločnosť je prevádzkovateľom webového portálu https://www.kodys.sk, na ktorom používa súbory cookies.

Niektoré súbory cookies môžu, okrem iných funkcií, získavať aj Vaše osobné údaje. V takýchto prípadoch je Spoločnosť zároveň prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR, resp. § 5 písm. o) Zákona.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s týmto Oznámením, súbormi cookies, spracúvaním Vašich osobných údajov alebo s uplatnením Vašich práv v zmysle GDPR a Zákona, môžete kedykoľvek kontaktovať Spoločnosť:

a) poštou na adresu: KODYS SLOVENSKO, s.r.o., Sliačska 2, 831 02 Bratislava;

b) e-mailom na e-mailovú adresu: info@kodys.sk;

c) telefonicky: +421 2 4342 3844.

2. DEFINÍCIE POUŽITÝCH POJMOV

V zmysle zásady transparentnosti a zrozumiteľnosti Spoločnosť na účely poskytovania informácii v rámci tohto Oznámenia používa nasledovné pojmy:

Dotknutá osoba sú návštevníci Portálu, ktorým sa do ich zariadenia ukladajú súbory cookies a to bez ohľadu na to, či sa prostredníctvom týchto cookies spracúvajú osobné údaje; 

GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

Portál je webový portál https://www.kodys.sk, vrátane všetkých subdomén, podstránok a súčastí; 

Zákon je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov;

Zákon o elektronických komunikáciách je zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov;

3. ČO SÚ TO SÚBORY COOKIES?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve Portálu ukladá webový prehliadač v počítači alebo inom zariadení Dotknutej osoby ako mobilný telefón či tablet. Súbory cookies okrem iného umožňujú Portálu rozpoznať zariadenie Dotknutej osoby a zapamätať si určité informácie o jej reláciách počas pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného webového prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve Portálu zlepšujúcimi komfort Dotknutej osoby.

Spoločnosť používa súbory cookies predovšetkým za účelom zabezpečenia bezproblémovej funkčnosti Portálu a za účelom zlepšenia zážitku Dotknutej osoby na Portáli. Tieto účely sa napĺňajú prostredníctvom zbierania súhrnných štatistických údajov o počte Dotknutých osôb a získavania údajov o tom, ako sa Portál využíva, pričom na tieto účely môže Spoločnosť používať aj súbory cookies tretích strán.

Spoločnosť môže používať na Portáli viacero druhov súborov cookies s rôznymi funkcionalitami. Vo všeobecnosti existujú nasledovné druhy súborov cookies:

 • Dočasné súbory cookies

Tieto súbory cookies identifikujú aktivitu na Portáli, pričom ich funkcia spočíva v tom, že si Portál pamätá Dotknutú osobu počas toho, ako sa na ňom nachádza. V momente kedy Dotknutá osoba opustí Portál alebo zatvorí webový prehliadač, tak sa tieto súbory cookies automaticky zmažú.

 • Permanentné súbory cookies

Permanentné súbory cookies zostávajú, na rozdiel od dočasných súborov cookies, uchované na úložisku Dotknutej osoby, pričom na ich uloženie nemá vplyv zatvorenie webového prehliadača alebo vypnutie zariadenia. V rámci kategórie permanentných súborov cookies sa rozlišujú ešte analytické, reklamné a iné súbory cookies.

     Analytické súbory cookies

Tieto súbory cookies pomáhajú získavať údaje týkajúce sa najmä návštev, pôvodu návštev a výkonnosti Portálu. Analytické súbory cookies identifikujú opakovanú návštevu Portálu z rovnakého webového prehliadača na rovnakom zariadení a dokážu sledovať aktivitu Dotknutej osoby pri návšteve Portálu. Tieto informácie následne pomáhajú rozpoznať technické problémy, ktoré sa môžu na Portáli vyskytnúť a taktiež aj efektivitu jednotlivých súčastí Portálu, na základe čoho Spoločnosť dokáže zdokonaliť navigáciu na Portáli a tým aj celkový užívateľský zážitok Dotknutej osoby. Na tento typ súborov cookies je potrebný súhlas Dotknutej osoby, ak sa spracúvajú jej osobné údaje. V prípade, že Dotknutá osoba neudelí Spoločnosti alebo tretej strane súhlas, tak sa nebudú zbierať analytické osobné údaje o jej návšteve Portálu.

     Reklamné súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na Portáli alebo cielenú reklamu na iných portáloch, čo znamená, že sa Dotknutej osobe zobrazuje cielená reklama na základe aktivity Dotknutej osoby na Portáli. Na tento typ súborov cookies je potrebný súhlas Dotknutej osoby. V prípade, že Dotknutá osoba neudelí Spoločnosti alebo tretej strane súhlas, tak sa jej nebude zobrazovať individualizovaná reklama.

     Iné súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú širokú škálu funkcionality Portálu, ktorá sa odlišuje od analytických alebo reklamných súborov cookies. Tieto súbory sú napríklad technické súbory cookies, ktoré zabezpečujú funkcionalitu jednotlivých častí Portálu. Medzi iné súbory cookies Spoločnosť zaraďuje aj nevyhnutné súbory cookies, ktoré môže Spoločnosť ukladať do zariadenia Dotknutej osoby automaticky v zmysle § 109 ods. 8 Zákona o elektronických komunikáciách.

 • Cookies Spoločnosti (first-party cookies)

Cookies Spoločnosti sú súbory cookies, ktoré vytvorila alebo spravuje priamo Spoločnosť a používa ich na Portáli. Spoločnosť môže využívať aj platformy tretích strán, avšak kontrolu nad týmito súbormi cookies má iba Spoločnosť a všetky údaje získané prostredníctvom týchto cookies ostávajú Spoločnosti, pričom je výhradne na Spoločnosti, či tieto údaje bude zdieľať aj s tretími stranami. Na tento typ súborov cookies je potrebný súhlas Dotknutej osoby s výnimkou, ak ide o nevyhnutné súbory cookies. V prípade, že Dotknutá osoba neudelí súhlas, tak sa tieto súbory cookies nebudú ukladať do zariadenia Dotknutej osoby a to s výnimkou nevyhnutných súborov cookies.

 • Cookies tretích strán (third-party cookies)

Cookies tretích strán sú súbory cookies, ktoré nie sú vytvorené alebo spravované Spoločnosťou, ale treťou nezávislou stranou (napr. obchodný partner, poskytovateľ služieb, atď.). Prevádzkovateľom cookies tretích strán je tretia nezávislá strana, ktorá ukladá tieto súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby pri jej návšteve Portálu, avšak informácie získané prostredníctvom týchto cookies má k dispozícii tretia strana, ktorá ich môže následne zdieľať aj so Spoločnosťou. Cookies tretích strán sa používajú za rôznymi účelmi (napr. analytické alebo reklamné), avšak spoločným cieľom je zlepšiť užívateľský zážitok Dotknutej osoby. Cookies tretích strán môžu byť ukladané do zariadenia Dotknutej osoby dočasne alebo permanentne. Na tento typ súborov cookies je potrebný súhlas Dotknutej osoby. V prípade, že Dotknutá osoba neudelí tretej strane súhlas, tak sa tieto súbory cookies nebudú ukladať do zariadenia Dotknutej osoby.

Spoločnosť aktuálne používa na Portáli tieto súbory cookies:

 • Google Analytics - Spoločnosť používa na Portáli platformu Google Analytics, ktorá ukladá prostredníctvom tzv. tags súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby za účelom vykonávania analýzy používania Portálu Dotknutou osobou (viď. analytické súbory cookies). Tieto súbory cookies sú nastavené ako cookies Spoločnosti (first-party cookies), ktoré spravuje priamo Spoločnosť. Pre viac informácii ohľadne týchto súborov cookies Dotknutá osoba môže navštíviť webové stránky prevádzkovateľa platformy tu. Udelením súhlasu s používaním týchto súborov cookies Dotknutá osoba súhlasí s tým, že Spoločnosť môže ukladať tieto súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby a získavať prostredníctvom nich informácie a takto získané informácie využívať za účelom vykonávania analytiky. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

 • Hotjar Tracking Code - Spoločnosť používa na Portáli cookies (tracking code) od spoločnosti Hotjar Limited, ktoré majú za cieľ analyzovať návštevy Dotknutej osoby na Portáli (viď. analytické súbory cookies). Tieto cookies sú nastavené ako cookies Spoločnosti (first-party cookies), ktoré spravuje priamo Spoločnosť. Pre viac informácii ohľadne týchto cookies Dotknutá osoba môže navštíviť webové stránky prevádzkovateľa platformy tu. Udelením súhlasu s používaním týchto súborov cookies Dotknutá osoba súhlasí s tým, že Spoločnosť môže ukladať tieto súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby a získavať prostredníctvom nich informácie vrátane osobných údajov a takto získané informácie využívať za účelom vykonávania analytiky. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

 • Rubicon Project - Spoločnosť používa na Portáli súbory cookies od spoločnosti Magnite Inc., ktorá používa cookies na reklamné účely prostredníctvom používania Portálu Dotknutou osobou (viď. reklamné súbory cookies). Tieto cookies sú nastavené ako cookies Spoločnosti (first-party cookies), ktoré spravuje priamo Spoločnosť. Pre viac informácii ohľadne týchto cookies Dotknutá osoba môže navštíviť webové stránky prevádzkovateľa platformy tu. Udelením súhlasu s používaním týchto súborov cookies Dotknutá osoba súhlasí s tým, že Spoločnosť môže ukladať tieto súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby a získavať prostredníctvom nich informácie vrátane osobných údajov a takto získané informácie využívať za účelom vykonávania marketingu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

 • Tawk - Spoločnosť používa na Portáli cookies od spoločnosti tawk.to, ktorá používa cookies na zabezpečenie komunikačnej platformy prostredníctvom ktorej komunikuje Spoločnosť s Dotknutou osobou (viď. iné súbory cookies). Tieto cookies sú nastavené ako cookies Spoločnosti (first-party cookies), ktoré spravuje priamo Spoločnosť. Pre viac informácii ohľadne týchto cookies Dotknutá osoba môže navštíviť webové stránky prevádzkovateľa platformy tu. Udelením súhlasu s používaním týchto súborov cookies Dotknutá osoba súhlasí s tým, že Spoločnosť môže ukladať tieto súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby a získavať prostredníctvom nich informácie vrátane osobných údajov a takto získané informácie využívať za účelom zabezpečovania komunikačnej platformy. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

 • LinkedIn - Spoločnosť používa na Portáli cookies od spoločnosti LinkedIn, ktorá používa cookies na analýzu návštevy Dotknutej osoby na Portáli (viď. analytické súbory cookies) a na vykonávania marketingu (viď. reklamné súbory cookies). Tieto súbory cookies sú nastavené ako cookies tretej strany (third-party cookies), ktoré spravuje LinkedIn Ireland Unlimited Company. Pre viac informácii ohľadne týchto cookies Dotknutá osoba môže navštíviť webové stránky prevádzkovateľa platformy tu. Udelením súhlasu s používaním týchto súborov cookies Dotknutá osoba súhlasí s tým, že Spoločnosť môže ukladať tieto súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby a získavať prostredníctvom nich informácie vrátane osobných údajov a takto získané informácie využívať za účelom vykonávania analytiky a marketingu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

 • YouTube (embedded videos) - Spoločnosť používa na Portáli súbory cookies od spoločnosti Google (vlastniaca platformu Youtube) a to umiestnením videa nachádzajúceho sa na tejto platforme priamo na Portál. Tieto súbory cookies sa používajú na reklamné účely prostredníctvom zisťovanie videní Youtube videí a používania video prehrávača Dotknutej osoby (viď. reklamné súbory cookies). Tieto súbory cookies sú nastavené ako cookies tretej strany (third-party cookies), ktoré spravuje Google Ireland Limited. Tieto súbory cookies sa uložia do zariadenia Dotknutej osoby iba v prípade, že začne prehrávať video z platformy YouTube cez Portál. Pre viac informácii ohľadne týchto cookies Dotknutá osoba môže navštíviť webové stránky prevádzkovateľa platformy tu. Udelením súhlasu s používaním týchto súborov cookies Dotknutá osoba súhlasí s tým, že prevádzkovateľ platformy Google Ireland Limited a iné tretie strany môžu ukladať tieto súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby a získavať prostredníctvom nich informácie vrátane osobných údajov a takto získané informácie využívať za účelom vykonávania marketingu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

4. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ (OSOBNÝCH) ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM SÚBOROV COOKIES

Spoločnosť alebo tretie strany spracúvajú prostredníctvom súborov cookies viaceré údaje vrátane osobných údajov Dotknutej osoby. Spoločnosť nižšie uvádza prehľad informácii v súvislosti so spracúvanými (osobnými) údajmi.

Cookies a spracúvané údaje

Účel spracúvania údajov

Právny základ spracúvania údajov

Doba uchovávania údajov

Následky neposkytnutia osobných údajov

Rubicon Project

Spracúvajú sa osobné údaje v rozsahu štandardný HTTP protokol (vrátane IP adresy, informácii o webovom prehliadači), informácie o klikoch na tlačidlá a informácie o presmerovaní na iné webové portály.

Účelom spracúvania týchto údajov je zobrazovanie personalizovanej reklamy Dotknutej osobe.

Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov a ukladaním súborov cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

Doba uchovávania jednotlivých súborov cookies sa líši na základe jednotlivých funkcií, ktoré zabezpečujú.

Konkrétnu dobu uchovávania súborov cookies môžete zistiť vo webovom prehliadači.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Neudelenie súhlasu spôsobí, že Spoločnosť nebude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby a neuloží súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

Google Analytics

Spoločnosť nastavila používanie platformy tak, že sa nespracúvajú osobné údaje.

Spracúvajú sa iba anonymizované údaje o IP adrese a online identifikátore (Unique ID).

Účelom spracúvania týchto údajov je vykonávanie analytiky (t.j. používanie Portálu)

Súhlas Dotknutej osoby s ukladaním súborov cookies do jej zariadenia..

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

Doba uchovávania jednotlivých súborov cookies sa líši na základe jednotlivých funkcií, ktoré zabezpečujú.

Konkrétnu dobu uchovávania súborov cookies môžete zistiť vo webovom prehliadači.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Neudelenie súhlasu spôsobí, že Spoločnosť neuloží súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

Hotjar Tracking Code

Spracúvajú sa osobné údaje a to v rozsahu IP adresa, nastavenie rozlíšenia, typ zariadenia (Unique ID), operačný systém, typ prehliadača, lokalita (na úrovni štátu), preferovaný jazyk, pohyb a kliky myši, stlačené klávesy, doména a  URL, počet návštev a čas a dátum jednotlivých relácii.

Účelom spracúvania týchto údajov je vykonávanie analytiky (t.j. používanie Portálu)

Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov a ukladaním súborov cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

Doba uchovávania jednotlivých súborov cookies sa líši na základe jednotlivých funkcií, ktoré zabezpečujú.

Konkrétnu dobu uchovávania súborov cookies môžete zistiť vo webovom prehliadači.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Neudelenie súhlasu spôsobí, že Spoločnosť nebude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby a neuloží súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

Youtube

Spracúvajú sa osobné údaje v rozsahu unikátneho identifikátora Dotknutej osoby (unique ID) a preferovaných nastavení video prehrávač.

Účelom spracúvania je marketingová činnosť.

Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov a ukladaním súborov cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

Doba uchovávania jednotlivých súborov cookies sa líši na základe jednotlivých funkcií, ktoré zabezpečujú.

Konkrétnu dobu uchovávania súborov cookies môžete zistiť vo webovom prehliadači.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Neudelenie súhlasu spôsobí, že Spoločnosť nebude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby a neuloží súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

Tawk

Spracúvajú sa osobné údaje v rozsahu štandardný HTTP protokol (vrátane IP adresy, informácii o webovom prehliadači).

Účelom spracúvania týchto údajov je zabezpečenie komunikácie medzi Spoločnosťou a Dotknutou osobou.

Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov a ukladaním súborov cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

Doba uchovávania jednotlivých súborov cookies sa líši na základe jednotlivých funkcií, ktoré zabezpečujú.

Konkrétnu dobu uchovávania súborov cookies môžete zistiť vo webovom prehliadači.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Neudelenie súhlasu spôsobí, že Spoločnosť nebude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby a neuloží súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

LinkedIn

Spracúvajú sa osobné údaje v rozsahu štandardný HTTP protokol (vrátane IP adresy a informácii o webovom prehliadači).

Účelom spracúvania týchto údajov je vykonávanie analytiky (t.j. používanie Portálu) a marketingová činnosť.

Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov a ukladaním súborov cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať vo webovom prehliadači, tu alebo tu.

Doba uchovávania jednotlivých súborov cookies sa líši na základe jednotlivých funkcií, ktoré zabezpečujú.

Konkrétnu dobu uchovávania súborov cookies môžete zistiť vo webovom prehliadači.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Neudelenie súhlasu spôsobí, že Spoločnosť nebude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby a neuloží súbory cookies do zariadenia Dotknutej osoby.

5. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám, ako Dotknutej osobe, vznikajú nižšie uvedené práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť u Spoločnosti vo forme žiadosti. Spoločnosť je v takomto prípade povinná poskytnúť Dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca. Spoločnosť môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takomto prípade informuje Dotknutú osobu o každom takomto predĺžení do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

 • Právo na prístup (čl. 15 GDPR alebo § 21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie, či Spoločnosť spracúva jej osobné údaje, pričom v prípade, ak áno, tak má právo získať k týmto osobným údajom prístup. Dotknutá osoba má zároveň právo na poskytnutie všetkých informácii v rámci tohto Oznámenia, pričom Spoločnosť toto Oznámenie pravidelne aktualizuje.

 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR alebo § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva a to bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • Právo na vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR alebo § 23 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva a to bez zbytočného odkladu. Právo na výmaz avšak nie je absolútne a je potrebné, aby bol splnený aspoň niektorý z dôvodov v zmysle čl. 17 ods. 1 GDPR a § 23 ods. 2 Zákona, resp. Spoločnosť nie je povinná vymazať takéto osobné údaje v prípadoch uvedených v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR a § 23 ods. 4 Zákona.

 • Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR alebo § 24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie jej osobných údajov za podmienok uvedených v zmysle čl. 18 GDPR a § 24 Zákona.

 • Právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR alebo § 26 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak poskytla svojej osobné údaje na základe súhlasu a tieto osobné údaje spracúva Spoločnosť automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať (čl. 21 GDPR alebo § 27 Zákona)

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva, ak sa takéto spracúvanie vykonáva na právnom základe splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na oprávnené účely Spoločnosti alebo tretích strán vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch. Dotknutá osoba má taktiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

 • Právo v súvislosti s automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania (čl. 22 GDPR alebo § 28 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovanie a ktoré má účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 • Právo podať návrh na začatie konania (§ 100 Zákona)

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 Zákona dozornému orgánu, ak sa domnieva, že Spoločnosť spracúva jej osobné údaje v rozpore s GDPR alebo Zákonom.

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácii je dostupných na webovom portáli Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 GDPR alebo § 14 Zákona)

Ak sa spracúvajú osobné údaje na právnom základe súhlasu Dotknutej osoby, tak má Dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať vo svojom webovom prehliadači.

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť môže poskytnúť osobné údaje Dotknutých osôb aj ďalším fyzickým alebo právnickým osobám, orgánom verejnej moci alebo medzinárodným organizáciám.

Spoločnosť v prípade poskytovania osobných údajov Dotknutých osôb zabezpečuje najvyššiu možnú mieru ochrany osobných údajov, pričom v prípade poskytovania osobných údajov svojim sprostredkovateľom alebo spoločnému prevádzkovateľovi má uzatvorený zmluvný vzťah v zmysle čl. 26 alebo čl. 28 GDPR, resp. § 33 alebo § 34 Zákona.

Spoločnosť poskytuje osobné údaje Dotknutých osôb nasledovným kategóriám príjemcov a orgánom verejnej moci:

 • kontrolujúce alebo kontrolované subjekty a ostatné subjekty v horizontálnej alebo vertikálnej hierarchii organizačnej štruktúry Spoločnosti;
 • obchodní partneri Spoločnosti;
 • právni, daňoví, účtovní, IT a iní poradcovia Spoločnosti;
 • Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House Barrow Street, Dublin 4, DO4E5W5, Írsko, IČO (CRN): 368047 ako sprostredkovateľ alebo samostatný prevádzkovateľ, pričom viac informácii o využívaní osobných údajov je dostupných tu;
 • Hotjar Limited, so sídlom Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta, IČO (CRN): C 65490, za účelom vykonávania analytiky na Portáli;
 • Magnite, Inc., so sídlom 12181 Bluff Creek Dr 4th floor, Los Angeles, CA 90045, Spojené štáty americké, pričom viac informácii o využívaní osobných údajov je dostupných tu;
 • tawk.to Inc. so sídlom 187 E Warm Springs Rd suite b, Las Vegas, Spojené štáty americké ako sprostredkovateľ, pričom viac informácii o využívaní osobných údajov je dostupných tu;
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, so sídlom Wiltin Place, Dublin 2, Írsko, IČO (CRN): 477441 ako samostatný prevádzkovateľ, pričom viac informácii o využívaní osobných údajov je dostupných tu;

7. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Okrem ustanovenej doby uchovávania pre jednotlivé osobné údaje v zmysle bodu 4 tohto Oznámenia, môže Spoločnosť uchovávať osobné údaje Dotknutých osôb aj po dlhšiu dobu a to v prípade, ak je nevyhnutné uchovávať osobné údaje aj po dlhšiu ako ustanovenú dobu z dôvodu oprávnených záujmov Spoločnosti alebo z dôvodu zmeny v jej zákonných povinnostiach.

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM

Spoločnosť môže prenášať osobné údaje Dotknutých osôb do tretích krajín (krajiny mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo medzinárodným organizáciám. V prípade prípadného prenosu Osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa Spoločnosť vždy zaväzuje zabezpečiť dostatočnú mieru ochrany osobných údajov Dotknutých osôb.

Spoločnosť prenáša osobné údaje do nasledovných tretín krajín:

 • Spojené štáty americké a to spoločnosti tawk.to Inc. na základe štandardných zmluvných doložiek, ktoré Spoločnosť poskytne na vyžiadanie;

9. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Spoločnosť nevyužíva pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.